Privacybeleid visionliving.nl

https://www.visionliving.nl

Over ons privacybeleid 

Vision Living geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het  verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze  diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vision  Living. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19-07-2022, met het publiceren van een nieuwe  versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons  worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens  eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en  hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons  verstrekte persoonsgegevens. 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkel Software 

WordPress (WooCommerce)

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om  ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerceis op  basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te  nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.  WooCommerce is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische  informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens  verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern  te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. WooCommerce houdt rekening met de geldende wettelijke  bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden  mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt. 

E-mail en mailinglijsten 

WooCommerce Mail

Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het  verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en  webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen  doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de  ‘unsubscribe’ link. Als u hierop klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit  van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd

opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails  worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder  verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

RoundCube Webmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van RoundCube . Deze partij heeft passende  technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens  zoveel mogelijk te voorkomen. RoundCube heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer  vertrouwelijk. 

Payment processors 

Klarna 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van  Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of  creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw  persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.  Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en  informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met  betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van  Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van  de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Mollie Payments 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van  Mollie Payments. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische  maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw  gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde)  gegevens met derden te delen. Mollie Payments deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling  (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens  van toepassing op de onderdelen van Mollie Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Beoordelingen 

Trustpilot 

Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht  om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review  aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In  sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat  wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze  gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en  organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht  voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan  Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met

betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de  dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt. 

Verzenden en logistiek 

PostNL 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de  diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en  woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van  de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze  partijen ter beschikking. 

Facturatie en boekhouden 

E-boekhouden 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.  Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens  worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden  en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

MoneyBird

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird.  Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens  worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden  en opgeslagen. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Externe verkoopkanalen 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte)  marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een  later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met  derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze  derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of  wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Vision Living op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het

delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt  daartegen verzetten. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens  opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen  met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt  bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar  aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen  afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de  gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de  machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde  manier gebruiken. 

Inzagerecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe  herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons  

bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder  zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe  herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor  privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen  wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij  ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe  herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze  contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij  hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid  kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van  databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of  in opdracht van Vision Living. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in  afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van  gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft  bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van  mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken. 

Cookies 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze  verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij  hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat software oplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze  privacyverklaring. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens  met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Contactgegevens 

Vision Living 

Voorne 22

2871HZ Schoonhoven (GEEN BEZOEKADRES)

Nederland

T (+31) 63848-9661

E info@visionliving.nl